Τελευταία Νέα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ

Με την παρούσα:

Οι ενήλικες δηλώνουν και αναγνωρίζουν ότι παίρνουν μέρος στις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εδαφοσφαίρισης Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Ε) με δική τους αποκλειστικά και μόνο ευθύνη.

Οι γονείς ή κηδεμόνες των ανηλίκων που παίρνουν μέρος στις δραστηριότητες της Ο.Σ.Ε.Ε. δηλώνουν και αναγνωρίζουν ότι οι ανήλικοι/ες παίρνουν μέρος στις δραστηριότητες της  με ευθύνη του γονέα ή κηδεμόνα τους, ο οποίος υποβάλλει και υπογράφει την αίτηση εγγραφή τους, βεβαιώνει ότι ο/η εγγραφόμενος/η ανήλικος/η έχει εξεταστεί από ιατρό και ότι η κατάσταση της υγείας του/της αθλουμένου/ης επιτρέπει την εν λόγω αθλητική δραστηριότητα και υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής τους ανά διοργάνωση και δηλώνει ότι θα είναι παρών ο/η ίδιος/α μετά του/ων ανηλίκου/ων σε όλες τις δραστηριότητες του/ς με την Ομοσπονδία.

Συναινούν ακόμα ανεπιφύλακτα στην ελεύθερη χρήση του ονόματος και της εικόνας του/ης αθλούμενου/ης του/ης οποίου/ας είναι γονείς ή κηδεμόνες  από την Ομοσπονδία, τα ΜΜΕ, τους διοργανωτές των εκάστοτε εκδηλώσεων και τους χορηγούς αυτών για προωθητικούς λόγους και διαφημιστικούς σκοπούς.

Έχοντας πρώτα ενημερωθεί και στη συνέχεια συμφωνήσει και υπογράψει τη δήλωση αποποίησης κάθε νομικής ευθύνης,  έναντι της "Ομοσπονδίας Συλλόγων Εδαφοσφαίρισης Ελλάδος", των χορηγών της, των εργαζομένων, των διοργανωτών, των εθελοντών και οποιουδήποτε άλλου εμπλέκεται καθοιονδήποτε τρόπον στις δραστηριότητες της ή αμέσως πριν και μετά από αυτές, ο αθλητής ή ο γονέας/κηδεμόνας του αθλητή αναγνωρίζει ότι οι προαναφερόμενοι δε φέρουν καμία αστική ευθύνη, έχοντας λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας, για τραυματισμούς και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα υγείας ανακύψει για τους αθλούμενους κατά τις δραστηριότητες της.

Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες στις διοργανώσεις της Ο.Σ.Ε.Ε και των Συλλόγων-Μελών της γνωρίζουν ότι αυτές δεν αποτελούν επίσημες αθλητικές αναμετρήσεις υπό τη ΓΓΑ, δεν είναι επιδοτούμενες ή μοριοδοτούμενες με κανένα τρόπο από το ελληνικό κράτος και σκοπό έχουν την ψυχαγωγία, την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, την προβολή ενός υγιεινού τρόπου ζωής, την τουριστική προβολή και ανάπτυξη των τόπων διεξαγωγής τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων όσων συμμετέχουν σε αυτές.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Μελέτησα και κατανόησα τη δήλωση αποποίησης/περιορισμού αστικής ευθύνης και την παραχώρηση άδειας χρήσης του ονόματος και της εικόνας μου / του ονόματος και της εικόνας του/ης αθλούμενου/ης του/ης οποίου/ας είμαι γονέας ή κηδεμόνας για προωθητικούς λόγους και διαφημιστικούς σκοπούς, που παρατίθεται πιο πάνω. Καταλαβαίνω ότι η παρούσα περιορίζει τα έννομα δικαιώματά μου και ανεπιφύλακτα την αποδέχομαι και συμφωνώ να δεσμεύομαι από αυτή.